De grootste online kerstwinkel!

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Kerstwinkel.nl houdt zich graag aan de gemaakte afspraken. En is ook graag duidelijk, want bij bestellen en betalen gelden nu eenmaal regels en afspraken. Heldere en duidelijke afspraken, neergelegd in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kerstwinkel.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Kerstwinkel.nl hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Kerstwinkel.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Kerstwinkel.nl worden gemeld.

KVK-nummer: 02065328
BTW-nummer: NL8078.39.127.B.01

Artikel 1 Definities:


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Gebruiker ( van deze voorwaarden): Kerstwinkel.nl

 
1.2. Wederpartij: Consumenten / de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van een bedrijf of beroep die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot levering, vervaardiging, huur of het verrichte van werkzaamheden.

1.3. Producent: maker van producten, die door gebruiker worden doorverkocht.

1.4. Kunst: alle vormen van beeldende kunst, welke door gebruiker worden doorverkocht, verkocht of verhuurd.

1.5. Bloemen, planten en bomen: gekweekte bloemen, planten en bomen.

1.6. Kerstartikelen, kunstkerstbomen: bomen, kransen, guirlandes etc. nagemaakt van synthetische stoffen.

Artikel 2 Toepasselijkheid:


2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde (inkoop)voorwaarden dient uitdrukkelijk voor het sluiten van de overeenkomst te zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes:


3.1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 7 dagen na de datum van de offerte, of anders aangegeven.

3.2. Offertes kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

3.3. Bij offertes – die tevens ontwerp en advies inhouden – kunnen in onderling overleg kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst:


4.1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, e-mail of mondelinge aanvaarding door gebruiker en / of wederpartij. Deze voorwaarden maken onverkort deel uit van de overeenkomst.

4.2. Toezeggingen, acceptaties door vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen binden gebruiker eerst indien deze door gebruiker uitdrukkelijk zijn bevestigd.

4.3. Gebruiker heeft het recht voor aanvang of tijdens de uitvoering van de overeenkomst – eventueel onder opschortende voorwaarde – waarborgen in casus bewijs van kredietwaardigheid te eisen gelijk aan de totale som van de overeenkomst.

4.4. Opdrachten kunnen door gebruiker worden geweigerd, dan wel worden geaccepteerd onder het beding van vooruitbetaling, creditcard betaling of overboeking per bank.

4.5. Gebruiker stelt wederpartij voor de overeenkomst in de gelegenheid kennis te nemen van deze voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van goederen aanvaardt wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4.6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor opvolgende overeenkomsten in zoverre de voorwaarden ongewijzigd zijn.

4.7. Niet schriftelijke aanbiedingen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders gesteld – vrijblijvend en kunnen door gebruiker binnen 7 dagen na ontvangst van de opdracht worden herroepen.

4.8. Een overeenkomst geldt als geannuleerd wanneer gebruiker schriftelijk heeft ingestemd. Annulering is onmogelijk als gebruiker reeds met de uitvoering van de overeenkomst in de ruimste zin is begonnen. Wederpartij is verplicht de voor gebruiker ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen: de door gebruiker geleden verliezen, gederfde inkomsten en in elk geval kosten ter voorbereiding, ingekochte goederen en materialen en bij derden reeds aangegane verplichtingen. In geval van annulering van de overeenkomst door wederpartij wordt altijd minimum 40% van het orderbedrag (orderbevestiging) in rekening gebracht. Annulering zonder instemming door wederpartij met de hoogte van te betalen schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 5 Prijzen:


5.1. De door gebruiker opgegeven prijzen luiden zowel inclusief als exclusief omzetbelasting (BTW) dit wordt duidelijk omschreven. Tevens andere eventuele heffingen die van overheidswege zijn (worden) opgelegd.

Bedrijven buiten Nederland betalen geen 21% BTW met vermelding van een geldig BTW-nummer + adresgegevens van het bedrijf in onze webshop.

De landen met een lager BTW tarief dan 21% betalen minder dan de getoonde prijzen online.
Landen waar het BTW bedrag hoger is dan 21% betalen uiteindelijk meer in de winkelwagen dan de getoonde bedragen online.

Het totale aankoopbedrag wordt getoond alvorens u betaald.
Op uw factuur staan de juiste BTW tarieven vermeldt.

5.2. De door gebruiker voor een prestatie opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6 Prijswijzigingen:


6.1. Na totstandkoming van de overeenkomst is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van: niet voorziene stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen en andere met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Gebruiker verplicht zich de wederpartij vooraf op een redelijke termijn te informeren over de hoogte van geplande prijswijzigingen.

6.2. Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de wederpartij wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Gebruiker zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7 Betaaltermijn


7.1. Betaling door wederpartij dient te geschieden op de zoals met gebruiker overeengekomen wijze.

7.2. Bij overeengekomen overeenkomst is de betaling voor levering of geld de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum of op de termijn als is overeengekomen en op de factuur is vermeld, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

7.3. In geval van niet (tijdige) betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door gebruiker vereist is. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan gebruiker, is opdrachtgever over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Gebruiker is bevoegd een twaalfde deel van deze handelsrente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin wederpartij zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

7.4. Alle door gebruiker ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 procent van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 200,- exclusief omzetbelasting (BTW).

7.5. Gebruiker is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast betaling van dit gedeelte tevens betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

Artikel 8 Levertijd:


8.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is gebruiker eerst in verzuim nadat wederpartij hem in gebreke heeft gesteld.

8.2. Binding van gebruiker aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van de te leveren goederen of werk aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud gebruiker in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke levertermijn.

8.3. Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door leverancier mogelijk te maken.

8.4. Kerstartikelen, zo spoedig mogelijk, dit tevens in overleg.

Artikel 9 Aflevering en risico:


9.1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar gebruiker zijn bedrijf uitoefent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat gebruiker de goederen zal bezorgen.

9.2. Indien vervoer van de af te leveren goederen is overeengekomen geschiedt dit voor rekening van gebruiker, tenzij franco levering is overeengekomen. Gebruiker draagt steeds het risico van vervoer en verzekering. Het aannemen van zaken van gebruiker door vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

9.3. Gebruiker is niet gehouden de goederen in gedeelten af te leveren.

9.4. Wederpartij is verplicht de door leverancier te leveren goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.5. Verpakking geschiedt voor kerstartikelen, kunstbomen en schilderijen op de in de branche gebruikelijke wijze en wordt door gebruiker bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

9.6. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht of op offertes of website vermeld.

9.7. Gebruiker is gerechtigd wederpartij meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.) een gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke op de offerte wordt vermeld. Gebruiker blijft eigenaar van de verpakkingsmaterialen. De retourkosten komen voor rekening van koper, of anders aangegeven.

Bij niet teruglevering worden de volledige kosten alsnog in rekening gebracht.

9.8. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht zal dit, na franco-retournering van het verpakkingsmateriaal – mits in onbeschadigde staat – worden verrekend.

9.9. Wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn gemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van gebruiker bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

9.10. Gebruiker is niet belast met het opslaan van de te leveren goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 10 Onderzoek bij aflevering:


10.1. Eventuele geconstateerde tekorten of uiterlijke beschadigingen van goederen bij aflevering dient wederpartij op de leveringsbon, de factuur en/of vervoersdocument te (laten) vermelden en vervolgens binnen redelijk termijn schriftelijk aan gebruiker te melden. Bij gebreke daarvan wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

10.2. Buiten onder lid en genoemde omstandigheden kan wederpartij geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 3 dagen na ontvangst dat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan gebruiker.

10.3. Nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven bovengenoemde kennisgeving tijdig te doen.

10.4. De prestatie van gebruiker geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in de ruimste zin in gebruik heeft genomen, tenzij wederpartij het bepaalde in lid een en/of twee van dit artikel in acht heeft genomen.

10.5. Gebruiker is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie, tenzij het verzuim onherstelbaar is.

10.6. Retournering van geleverde goederen kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de door gebruiker te bepalen voorwaarden. Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden terugstuurt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

Goederen besteld via de website, zie retourneren op de website.

10.7. De kerstartikelen worden bij u thuisbezorgd in de opbergdoos. Een beschadiging aan de opbergdoos is mogelijk door het transport.
        (Pakketten met uiterlijke beschadigingen aan de verpakkingen is voor risico ontvanger.)

Artikel 11 Afwijkingen:


11.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde goed of werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, foto of digitale beelddrager kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

11.2. Afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11.3. Geringe – in de kerstbranche / kerstartikelen – niet ongebruikelijke afwijkingen inzake soort, hoogte zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen geven geen recht op reclames en/of annulering van de overeenkomst.

11.4. Geringe – bij kerstartikelen, geconstateerde kleurafwijkingen en/of afmetingen en/of uitvoering geven geen recht op reclames en/of annulering van de overeenkomst.

11.5. Wanneer kerstartikelen niet leverbaar zijn mag gebruiker – in overleg met wederpartij – een in prijs, kwaliteit en/of soort vergelijkbaar product (tijdelijk) leveren.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud:


12.1. Alle geleverde producten blijven het uitsluitende eigendom van gebruiker totdat de volledige koopsom en eventuele buitengerechtelijke kosten zijn voldaan.

12.2. Van gebruiker gehuurde in casus in bruikleen gekregen goederen blijven eigendom van gebruiker en mogen niet worden verpand dan wel uitgeleend en/of onderverhuurd aan derden.

Artikel 13 Verhuur, uitleen en bruikleen:


13.1. Wederpartij dient tijdens de periode van verhuur, uitleen en gebruik als houder zorgvuldig met de beschikbaar gestelde goederen om te gaan. Kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.

13.2. Gedurende de verhuurperiode, aanvangende op het moment dat wederpartij het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat wederpartij het werk weer heeft afgeleverd is wederpartij verantwoordelijk voor de hem beschikbaar gestelde goederen en kunstwerken en hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schades. Deze aansprakelijkheid is ook van toepassing als derden schade hebben veroorzaakt. In overleg met gebruiker kan er een verzekeringsprocedure worden afgesproken.

13.3. Wederpartij is verplicht gebruiker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van goederen of kunstwerken.

Het is niet toegestaan – zonder toestemming vooraf – zelf reparaties uit te (laten) voeren.

13.4. Het is verboden kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q bruikleen te geven.

13.5. De verhuurde, uitgeleende of in bruikleen verkregen goederen en kunstwerken dienen op het overeengekomen tijdstip door wederpartij bij gebruiker te worden afgeleverd dan wel worden – in overleg – door gebruiker gehaald. Gebruiker controleert bij aanname de goederen en kunstwerken op beschadigingen. Bij vaststelling van beschadigingen worden deze door gebruiker en wederpartij gezamenlijk schriftelijk vastgelegd. Voor de afwikkeling is van belang lid twee van dit artikel.

Artikel 14 Aansprakelijkheid:


14.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van gebruiker is de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade uit hoofde van een overeenkomst of jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde waarop de schadeclaim betrekking heeft.

14.2. Gebruiker is jegens wederpartij niet aansprakelijk voor schaden of fouten veroorzaakt door namens gebruiker ingeschakelde derden.

14.3. Gebruiker kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor door producenten vervaardigde goederen, opgegeven kwaliteits-, en veiligheidsnormen. Schade en eventuele vervolgschade kunnen uitsluitend op de producent worden verhaald.

14.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vertaal-, zet-, drukfouten in haar drukwerken en andere communicatie-uitingen welke aanleiding tot schades zouden kunnen zijn.

Artikel 15 Overmacht:


15.1. Tekortkomingen van gebruiker in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet aan zijn schuld, noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

15.2. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd dient gebruiker dit wederpartij zo snel mogelijk per telefax, mail, telefonisch te bevestigen met een aansluitende tweede schriftelijk bevestiging.

15.3. Gebruiker kan in geval van overmacht – na overleg met wederpartij – de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

15.4. In geval van opschorting van de levering kan wederpartij bevoegd schriftelijk mede delen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onder de voorwaarde dat: De aflevering niet heeft plaats gevonden binnen 2 maanden door de wederpartij opgegeven afleveringsweek.

15.5. Onder overmacht wordt verstaan : iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van gebruiker waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals staking, transportproblemen, brand, extreme weersinvloeden, onvoorziene overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van personeel, langdurige bedrijfsstoringen bij gebruiker en diens leveranciers en/of producenten, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabricaten en producten door derden.

Artikel 16 Reclames:


16.1. De melding van de klachten dienen tenminste de volgende gegevens te bevatten:

 1. Mail naar info@kerstwinkel.nl.
 2. Vermeld in het onderwerp uw ordernummer.
  Vermeld in de e-mail uw (bedrijfs)naam en adres wederpartij.
  Factuurnummer en een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek + Datum van ontvangst.
 3. Mail met het e-mailadres van het bezorgadres wat vermeld is bij de bestelling.
 4. Vermeld de klacht + defect.
 5. Stuur een foto van de gehele kunstkerstboom + de aansluiting in het stopcontact.
 6. Wij zullen uw e-mail binnen 2 werkdagen in behandeling nemen.
 7. Bij beantwoorden van onze e-mails verzoeken wij u binnen 2 werkdagen te reageren.
 8. Reageert u niet binnen een redelijke termijn (4 dagen) gaan wij er van uit dat het probleem is opgelost en sluiten wij de zaak en wordt uw e-mail als niet verzonden beschouwd.
 9. Bij de niet opgegeven juiste gegevens, kunnen wij uw e-mail niet beantwoorden en zal als niet ontvangen worden beschouwd.

Voor de termijnen van klachtmeldingen verwijst gebruiker naar artikel lid 1 en 2.

De goederen dienen door wederpartij in dezelfde omstandigheid te worden bewaard waarin wederpartij de goederen heeft ontvangen.

16.2. Een klacht met betrekking tot een deel van de afgeleverde goederen kan geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

16.3. Na het verstrijken van de in dit artikel onder lid een en twee genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames door gebruiker niet meer in behandeling genomen.

16.4. Eventuele geconstateerde tekorten of uiterlijke beschadiging mag 3% bedragen en komt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17 Geschillen, toepasselijk recht:


17.1. Op overeenkomsten met gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bij export uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Groningen.

17.3. Partijen kunnen in overleg hun geschil voorleggen aan een arbitragecommissie. Deze uitspraak zal door beide partijen als bindend worden aanvaard.

Artikel 18 Zichttermijn: bestemd voor online consumentenkoop internetbestellingen


Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van veertien dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Kerstwinkel.nl geeft de wijze van retourneren aan. Als u besluit uw bestelling niet te houden, brengen wij de bezorgkosten, zoals in de vorige alinea’s vermeld, in rekening. Bij retourneren worden de eventuele beschadigingen of gebreken in rekening gebracht. Deze kosten zijn verschillend per bestelling. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

Artikel 19

Mocht u uw aankoop willen retourneren bestemd voor “online consumentenkoop internetbestellingen”, dan is het belangrijk dat u onderstaande stappenplan doorloopt.

Uw bestelling kunt u binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren.
U dient uw bestelling ongebruikt en onbeschadigd in originele verpakking terug te sturen.
Leest u tevens onderstaande voorwaarden voor retourneren.

Retourzendingen worden tot en met 23 december in behandeling genomen.
Mail uiterlijk voor 24 december naar het trackingnummer van het pakket, naam van de vervoerder en uw factuurnummer.
Na de kerstdagen worden er geen retourzendingen meer aangenomen

Vul in onderstaande overzicht uw factuurnummer en E-mailadres in en u ontvangt uw factuurnummer voor op de doos (uitsluitend orders die beginnen met 2020)

Voorwaarden retourneren voor consumenten:

 • Kosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van de ontvanger.
 • Wij behouden ons het recht voor om in geval van de door u veroorzaakte schade aan geretourneerde producten, eventuele kosten in rekening te brengen.
 • Eventuele kosten als gevolg van niet thuis, adresfout of geweigerd komen voor rekening van de besteller.
 • Voor bestellingen geplaatst na 9 december geldt geen zichttermijn van 14 dagen.
 • Kerstverlichting, vlaggenmast bomen, kerstballen en gedecoreerde kunstkerstbomen zijn uitgesloten van retourzending.
  Tevens facturen met de vermelding geen zichttermijn en de niet online bestelling zijn uitgesloten van retourzending.
 • Houdt er rekening mee dat er in het weekend geen pakketten bij ons worden aangenomen.
 • Pakketten die geweigerd zijn door ontvanger worden niet in behandeling genomen.
 • Vragen betreffende uw bestelling die niet binnen de gestelde termijn bij ons binnen zijn gekomen zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden terugstuurt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen.
 • Blijkt, dat bij het terugsturen, het artikel beschadigd is of niet compleet is in de verpakking, behouden wij het recht de goederen terug te sturen naar de afzender of de kosten hiervan in rekening te brengen.

Artikel 20 Niet in ontvangst name producten / Weigering producten e.d. / Adresfout / E-mailadres fout:


Producten verzonden met pakketdienst zijn voorzien van trackingnummer. Wederpartij is verantwoordelijk voor de tracking. Indien wederpartij binnen 48 uur geen tracking heeft ontvangen van gebruiker na tot stand komen van overeenkomst dient gebruiker deze op te vragen bij de gebruiker.

Gebruiker neemt bij pakketverzending de verzendkosten geheel/gedeelte voor zijn rekening. Wederpartij kan worden verzocht voor bijdrage in verzendkosten. Deze verzendkosten communiceert gebruiker voordat overeenkomst wordt aangegaan.

Gebruiker is gerechtigd de wederpartij kosten in rekening te brengen en/of te verrekenen indien wederpartij overeenkomst/ product(en) die naar wederpartij zijn verstuurd niet door wederpartij in ontvangst zijn genomen en/of zijn geweigerd en producten weer retour zijn gekomen bij gebruiker.

Kostenoverzicht*: Niet in ontvangst name / Weigering producten e.d. / Adresfout / E-mailadres fout:

Verzendkosten per doos/verpakking EUR 15,-
Retourkosten per doos/verpakking EUR 25,-
Ompakken kosten per doos EUR 15,-
Handelingskosten EUR 20,-

*De door gebruiker opgegeven bedragen in het kostenoverzicht zijn exclusief 21% btw.

Artikel 21 Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.(Dit te richten aan: Kerstwinkel.nl transportbaan 25 te Winschoten, aan emailadres: info@kerstwinkel.nl.)
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.